İYADER Hakkında

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği Logosu

Dernek

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER), 2014 yılından bu yana özellikle kendi yereli olan Ankara Yenimahalle bölgesinde faaliyet gösteren ve hak temelli çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüdür. Kurulduğu günden bugüne kadar da yoğunlukla kadının insan hakları ve okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına ilişkin faaliyetler yürütmektedir.

Çalışmalarımızı özveri, tolerans, dayanışma ve etki ilkeler üzerine inşa etmektedir. Bu ortak amaç doğrultusunda, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, cinsel ifade, din, dil, ırk, mezhep, sosyo- kültürel farklılıkları, dezavantajlılık gibi herhangi ayrım göz etmeksizin, dayanışma içerisinde, toplumlar/topluluklar/komüniteler üzerinde pozitif bir etki bırakacak şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Hedeflerimiz

İYADER her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, dezavantajlı kılınmış tüm grupların ihtiyaçlarını insan hakları çerçevesinde analiz ederek, yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak faaliyetleri/projeleri/aktiviteleri yürütmeyi hedeflemektedir.

İYADER bu faaliyetleri gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörle de işbirliği yaparak hem kendi çalışmalarını farklı gruplara aktarmakta hem de diğer kurum/kuruluşların deneyimlerini kendi deneyimlerine katmaktadır.

İlkelerimiz

 • Hak temelli çalışmalar etrafında örgütlenerek, kişileri ve komüniteleri etkin özneler kılarak güçlendirmek,
 • Yatay örgütlenme modelini benimseyerek, hak temelli çalışan bir örgütlenme modelini yürütmek,
 • İnsanlık ve adalet için mücadele vermek ve sosyal değişmenin, kişilerin bağımsızlıklarını kazanması ve güçlenmesi ile mümkün olacağını düşünmek,
 • Dayanışmaya ilkesi ile görevlerimizi, kolektif bir şekilde gerçekleştirmenin en efektif yol olduğuna inanmak,
 • Dezavantajlı konumda bulunan kişilerin ve komünitelerin haklarını savunmaktır.

Değerlerimiz

Etik çerçevemiz ve ortak çekirdek değerlerimiz aşağıdaki temeller üzerinde inşa edilmektedir:

 • Özveri
 • Tolerans
 • Dayanışma
 • Etki

Bu dört değer, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği’nin omurgasını oluşturmaktadır.

Özveri: Bize verilmiş araçlar ve kaynaklar ile etkili ve sorumlu bir şekilde toplumun demokratizasyonu için çalışmayı sağlamaktayız.

Tolerans: Cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel ifade, ırk, din, dil, mezhep gibi herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek ayrımcılığın karşısında durmakta ve herkesin sosyal alanda eşit şekilde var olabilmesi için tolerans üzerinden ürettiğimiz bir politika yürütmekteyiz.

Dayanışma: Değişimin, aynı amaç için birlikte çalışılarak mümkün olabileceğini düşünüyor ve bu sebeple pozitif bir değişim gayesi olan her birey ile dayanışma içerisinde çalışıyoruz.

Etki: Etkileşime girdiğimiz her bireyin ve/veya komünitenin sürdürebilir bir pozitif değişim içerisinde olması için çalışıyoruz. Bütün eylemlerimiz, her insanın sahip olduğu insanlık onuruna katkı sağlayarak, insanların yaşam koşulları üzerinde pozitif bir etki bırakma amacına sahiptir.

Faaliyetlerimiz

İYADER, aşağıda sıralanan öncelikli alanlarda faaliyetlerini planlamakta ve gerçekleştirmektedir:

 • Gençlik hakları ve kadının insan haklarına yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Bölgedeki okullar başta olmak üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Şiddet görmüş/Sığınmaevlerinde kalmış ve/veya çıkmış kadınların eğitim ve istihdam olanaklarına destek vermek,
 • Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarını sağlamak,
 • Kampanya hazırlamak ve yürütmek,
 • Lobi & Savunuculuk faaliyetlerini yürütmektir.